RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach dotyczących wykonywania
czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych
zadań komornika sądowego.


W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) dalej – RODO, informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
(art. 13 pkt 1 lit. a RODO)


Administratorem danych osobowych jest Maciej Matkiewicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Grójcu Kancelaria Komornicza nr X w Grójcu z siedzibą przy Al. Niepodległości 25/1, 05-600 Grójec,
telefon (48) 627 44 11.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii Al. Niepodległości 25/1, 05-600 Grójec oraz
poprzez adres e-mail iod.grojec.004@komornikid.pl .

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na
administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22
marca 2018 r. o komornikach sądowych.

IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO)

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych
komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz
uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami
prawa.

V. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO)

Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia
postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne – nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a
następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji.

VII. Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w
postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują
następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń

Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

VIII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego
narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z
wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego
przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.

IX. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do
realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.